Choď na obsah Choď na menu
 


lieciva D

24. 6. 2010

Dobutamin

Sympatomimetikum (Beta-1), + inotropikum

·         ovlivňuje výrazněji inotropii než chronotropii, t/2=2,5min

I: inotropní podpora myokardu při léčbě srd. selhání, kardiomyopatii, septického, kardiogenního šoku a při kard. operacích

KI: hypertrofická kardiomyopatie, gravidita, laktace

cave: monitorace EKG + Tk, volumoterapie expandéry

NÚ: zvýš. Tk + f, arytmie,

 

 

Dopamin

SYMPATOMIMETIKUM

·         působí i D rec. à působí i vazodilataci ledvin a splanchniku

MÚ: D à β à α1

·         D: 1-2 µg/kg/min à zvýší renální perfuzi

·         β: 2-8 µg/kg/min à pozitivní inotropní a chronotropní efekt

·         α: nad 8 µg/kg/min à vazkonstrikce

I: léčba šoku, srdeční selhání

KI: hypertyreóza, glaukom s uzavřeným úhlem, feochromocytom, arytmie, hypertrofie prostaty

 

 

Diazepam

anxiolytikum, antiepileptikum, benzodiazepin

Účinek: Zvyšují afinitu GABAA-receptorů pro GABA v CNS → prohloubení postsynaptického inhibičního potenciálu. Sedativní, hypnotický, antikonvulzní a myorelaxační účinek

Užití: Anxiolytikum (psychické napětí, úzkost, strach, fobie). Epilepsie (akutně i profylaxe), centrální myorelaxace, IM, premedikace k anestézii, obsedantně kompulzivní porucha

FKinet: dlouhý T½(30-80h), 100% biol. dostupnost, vysoká vazba na plazmatické bílkoviny, akumulace v tuk.tkáni.

Podávání: p.o., i.v.

NÚ: riziko vzniku závislosti, ospalost, zmatenost, anterográdní amnézie, poruchy koordinace

KI: myastenia gravis, otrava alkoholem a hypnotiky, gravidita, laktace, drogová závislost, spánková apnoe, přecitlivělost.

 

 

 

 

 

Digoxin

kardiotonikum, digitalisovaný glykosid

Účinek: inhibuje Na+K+-ATPázu kardiomyocytů ® intracelulární ↑Na+ a ↓K+ ® ↑ vstup Ca2+ do buněk ® ↑vyplavování Ca2+ ze sarkoplazmatického retikula ® ↑kontraktility. ↓K+ ® ↑dráždivosti a urychlení repolarizace membr. Zpomaluje tvorbu vzruchu v SA uzlu.

Þ pozitivně ino- a batmo-, negativní chrono- a dromo-

Užití: Srdeční selhání (při systolické dysfunkci LK), Supraventrikulární tachykardie.

Zlepšuje symptomy, ale ne prognózu! (na rozdíl od ACEI)

FKinet: T½=35-40h

Podávání: p.o.1x denně, i.v.

NÚ: nechut., nauzea, cefalea, dezorientace, zrakové poruchy.

Bradykardie, poruchy rytmu, častá intoxikace, četné interakce

KI: diastolická dysfunkce, LK, při bradykardii, síňo-komorové blokády vyššího stupně, sick-sinus sy, Wolfův-Parkinsonův-Whiteův sy., hypertrofická obstrukční kardiomyopatie, hypokalémie, hyperkalcémie, srdeční selhání u IM.

Nutno udržet 20-40%inhibici enzymu, jinak toxický! Pro úzký terapeutický profil nutná monitorace hladiny!

Diklofenak

NSPZL, derivát kyseliny octové

Účinek: středně silný prozizánětlivý, dobrý analgetický, mírný antipyretický. Vyšší účinost než ASA.

Užití: osteoartróza, dna, akutní svalové bolesti i jako běžné analgetikum. Možno užívat dlouhodobě.

Dále při záchvatu migrény (jako ASA),

FKinet: Hromadí se v synoviální tekutině. Játra ® ledviny

Podávání: p.o. i retardované formy

NÚ: Trochu vyšší než u ASA (viz tam). Dobrá tolerance GITem

npř. Voltaren

Diltiazem

blokátor Ca2+-kanálů I.gen, non-dyhydropiridin

Účinek: Blokáda napěťově řízených Ca kanálů typu L (pomalý) (àblokáda vstupu Ca do buňky). Arteriodilatační působení, zpomaluje AV převod ® snižuje výskyt komorových tachykardií a extrasystol, bradykardizující.

Negativní inotropní působení je slabší než u verapamilu.

Užití: Angina pectoris, arteriální hypertenze (mírná nebo střední), antiarytmikum (supraventrikulární tachykardie)

Podávání: AP: p.o. 90g 2x denně

NÚ: méně časté než u verapamilu. Perimaleolární otoky, bolesti hlavy, manifestace srdečního selhání s bradykardií

KI: bradikardie, hypotenze a některé převodní poruchy

Doxorubicin

cytostatikum, Antracyklinové ATB

Účinek: Inhibice replikace a transkripce DNA a RNA. Tvorba reaktivního kyslíku à peroxidace lipidů (poškozuje myokard).

Užití: Nehodginský lymfom, Hodgkinova choroba, mnhočetný myelom, akutní lymfoblastové a myeloidní leukémie. Karcinom prsu, osteosarkom, sarkom měkkých tkání, malobuněčný bronchogenní karc., Kaposiho sarkom aj.

Podávání: i.v. pomalou injekcí (10-20min) 30-60mg/m2 každý 3.týden.Kumulační dávka by neměla přesáhnout 550mg/m2.

NÚ: kardiotoxicita, myelosuprese s neutropenií a trombocytopenií (prevence je podpůrná terapie). Stomatitida, ezofagitida, a mukozita. Střední až silný emetogen (potlačíme 5-HT3 antagonisty), GIT potíže, alopecie

 

Doxyciklin

tetracyklinové ATB

Účinek: inhibují syntézu bílkovin, širokospektrý (G+ i G<- mykoplazmata, chlamydie, spirochety), avšak mnoho stafylokoků, streptokoků, pneumokoků, gonokoků, bacterioides fragilis a většina G- tyček je rezistentních. Bakterostatické

Užití: rickettsie, ehrlichie, chlamidie (psitakóza, trachom, záněty pánevní oblasti, uretritida, lymfogranuloma venereum), brucely. Dále Lymská nemoc, granuloma inguinale, leptospiróza, tularémie, antrax

FKinet: vylučován stolicí, T½=16h

Podávání: p.o.1h před nebo 2h po jídle 1-2x denně. Antacida ↓ resorbci! Též parenterálně..

NÚ: vysoký výskyt, ukládání do kostí a porucha jejich růstu, poškození skloviny a diskolorace zubů, fototoxicita, potíže GIT, biologické komplikace (dysmikrobie a superinfekce-Candida alb…) KI: těhotenství, laktace, děti do 8 let.

Doxyciklin a Minocyklin jsou jedinné dnes používané tetracykliny

Draslík

Vlastnosti: K+ je IC iontem. Má na starost vodní a elektrolytové hospodářství. Je nezbytný pro syntézu bílk. Podílí se na metabolizmu uhlovodanů. Má vliv na správnou fci nervového a svalového syst. Je nejdůležitějším kationtem ICT. Hraje zásadní úlohu v aktivitě © svalu. IC plní mnoho metabol. fcí, zároveň se syntézou bílkovin. K+ a Na + řídí celé hospodářství elektrolytů a mají vliv na ABR, hrají hlavní úlohu v převodu impulzů ve všech nerv. bb. Na K+ závisí: okysličení mozku, práce svalů, fungování a výživa buněk, fungování ledvin, vodní hospodářství organizmu, správná činnost srdce, uhlovodanový metab. K+ je mimořádně důležitý při kontrakcích svalových vláken, syntéze bílkovin, glykogenu a přeměně glukozy. Nedostatek vzniká při jeho nadměrných ztrátách zažívacím traktem (dlouhotrvající zvracení, průjem), ledvinami (nedostatečnost oběhu, některé nemoci ledvin, cukrovka, užívání thiazidových diuretik, kortikosteroidů) a také při selhávání jater a alkoholizmu. Objevují se: bolesti hlavy, potíže svalové, suchost kůže, nervozita, mdloby, poruchy spánku, střevní křeče, akne u dospívajících, prodloužené hojení ran, arytmie, zácpa, únava, křeče a ochrnutí svalů, poruchy koncentrace, ztráta chuti, zpomalená reakce na podněty, potíže dechové, zástava srdeční činnosti, nespavost. Denní dávka draslíku činí: 3500 mg/24 hodin.