Choď na obsah Choď na menu
 


36. ANTIARYTMIKA

24. 6. 2010

ARYTMIE = poruchy tvorby nebo vedení vzruchu ( nejčastěji vzniká na reentry podkladě strukturálním poškozením srdečního svalu/hypokalémie/poruchy ABR/thyreotoxikóza )

základní poruchy srdečního rytmu

a)bradyarytmie ( sinusová bradykardie, sy chorého sinu, poruchy AV vedení )

b)předčasné stahy ( extrasystoly )

c)tachyarytmie supraventrikulární ( síňová tachykardie, fibrilace, flutter síní, AV reentry-

                                                           tachykardie, síňokomorová reentry tachykardie)

d)tachykardie komorové ( monomorfní/polymorfní komorová tachykardie, firbilace )

e)akcelerovaný idioventrikulární rytmus

f)parasystolie

 

základní skupiny antiarytmik

antiarytmika = léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu

 

ANTIARYTMIKA I.TŘÍDY

=blokují rychlý Na+kanál se zpomalením AP ve fázi 0 ( před depolarizací )

antiarytmika I.A třídy

-snižují strmost vzestupu AP ve fázi 0 a blokují K+ kanál ( prodlužují trvání AP a zpomalují repolarizaci ), prodlužují vedení vzruchu, potlačují automaticitu ektopických center

chinidin

užití:kardioverze fibrilace a flutteru síní

NÚ:GIT potíže, alergie, poruchy vedení, neg.inotropní, antimuskarinové účinky

-nutné sledovat EKG – může vzniknout fibrilace  (rozšiřuje se QRS,prodlužuje QT )

procainamid

NÚ:stav podobný SLE

disopyramid

NÚ:anticholinergní, neg.inotropní

prajmalin

užití:WPW sy, komorové arytmie

NÚ:neg.inotropní, cholestatický ikterus, imuno změny

-moc se dnes nepoužívají ( mnoho NÚ )

 

antiarytmika I.B třídy

=blokují Na+ kanál ( zkracují trvání AP a refrakterní fáze )

-přednostní vliv na Na+ kanály v arytmogenních tkáním ischemického myokardu

lidocain, trimecain

-potlačují automacii komorových center

užití:komorové arytmie, nest.AP, IM

NÚ: zmatenost, křeče, bězvědomí, hypotenze, bradykardie

mexiletin

-podáván p.os

 

antiarytmika I.C třídy

=blokují rychlý Na+ kanál ( ↓strmost vzestupu AP ve fázi O, vpomalují vedení vzruchu, pouze malý vliv na repolarizaci x I.A )

flecainid

propafenon

užití: komorové a supraventrikulární tachyarytmie

NÚ:anticholinergní, neg.chrono/ionotropní účinek

KO:srdeční selhání, hypotenze, bradykardie, poruchy iontové rovnováhy ( jako ostatní)

-nepříznivý vliv na prognózu nemocných ( i I.A )

 

ANTIARYTMIKA II.TŘÍDY

-patří sem adrenergní β-blokátory!! ( brání škodlivému elektrofyziologickému působení katecholaminů na myokard )

-účinky: neg.inotropní / dromotropní, membrány stabilizující působení

              ↓S, ↑tonus vagu (PS )/firbilační práh, , antiischemické působení ( prodloužení

               diastoly – lepší perfuze koronárním řečištěm ), antiaterosklerotické a antitrombo-

               tické účinky

-užití: sekundární prevence ICHS, prevence náhlé smrti

esmolol

užití: pouze jako antiarytmikum ( firbilace, flutter síní )

 

ANTIARYTMIKA III.TŘÍDY

=blokují K+kanály s prodloužením AP, tlumí vliv S

amiodaron

-eliminační poločas 30-50 dní!!!

užití: nejpoužívanější antiarytmikum ( léčba tachyarytmií )!!!

-dobrý vliv na morbiditu, mortalitu

-indikován u nemocných s dysfunkcí LK po IM!!!

NÚ:poruchy fce ŠŽ, arytmie, alveolitida, plicní fibróza, hepatotoxicita

bretylium

sotalol

ibutilid

-prodlužují AP síní i komor ( x ostatní )

-inhibuje K+ kanály ( prodlužuje depolarizaci ve fázi plató )

užití: kardioverze u fibrilace/flutteru síní

tracetilid, dofetilid, azimilid ( = BKK )

dronedaron

-analog amiodaronu, nemá NÚ na ŠŽ

tedisamil

užití:fibrilace síní ( experimentálně )

-inhibuje depolarizaci SA uzlu ( bradykardie )

 

ANTIARYTMIKA IV.TŘÍDY

= BKK ( verapamil, dilthiazen )

-prodlužují refrakterní fázi a snižují frekvenci výskytu impulsů v SA uzlu ( blokují kalciový kanál ), vazodilatační působení, neg.inotropní

užití: terapie hypertenze, arytmií

adenosin

-endogenní, snižuje automaticitu SA uzlu a zpomaluje vedení v AV uzlu

digoxin, atropin

-důležité je obecně dobré dávkování a monitorování antiarytmik v séru

 

KLINICKÉ POUŽITÍ ANTIARYTMIK

-cíl:odstranění příznaků, prevence morbidity a mortality

bradyarytmie – atropin, isoprenalin v infuzi, kardiostimulátor

tachyarytmie – supraventrikulární často nevyžadují léčbu ( pokud ano a je vagový

                           reflex nevýbavný, můžeme podat: adenosin, verapamil, β-blokátor ,

                           pokud nepomůže, můžeme podat: propafenon, ajmalin )

                        -preference nefarmakologických postupu s β-blokátory

fibrlace síní – hlavně léčba příčiny + propafenon, amiodaron ( selhání ),

                     -u chronické použít digoxin s monitorováním srdeční frekvence

komorová extrasystolietrimecain, ajmalin, propafenon

                                         -komorová kardioverze ( u poruch krevního oběhu )

-farmakoterapie arytmií: antiarytmika + protidestičková léčba, ACE-inhibitory,

                                         Hypolipidemika, kardiostimulátory, katetrizační ablace

NÚ: proarytmogenní!! ( blok Na+ kanálu, prodlouží se QT interval )

        anticholinergní ( sucho v ústech, zácpa, retence moči, ↑nitroočního tlaku )

        poruchy fce ŠŽ ( amiodaron ),sy podobný SLE ( procainamid ),bradykardie,

        pneumonitida, plicní fibróza,neuropatie, myopatie, korneální depozita