Choď na obsah Choď na menu
 


48 . ETHANOL

24. 6. 2010

-nejznámější alkohol ( etylalkohol ), sedativně-hypnotické účinky, malé terapeutické využití

-návyková látka, zneužívaná po celém světě

-užití:průmysl ( riziko intoxikace )

 

účinky: a) ovlivnění CNS – působí tlumivě ( i když na počátku je zdánlivá excitace – dáno útlumem inhibiční aktivity mozku, vyšší dávky – sedativní projevy – snížená schopnost koncentrace, otupělost, nesprávný úsudek, střídání nálad, splývavá řeč, neinhibované chování, ataxie, zkrácení REM fáze spánku, vysoké dávky – prohloubení útlumu nervových fce, navození stavu celkové anestezie, 3-5 g/l krve – silná intoxikace, nastává koma, deprese  dechového centra, smrt )

 

mechanismus účinku: ethanol ↑inhibiční působení GABA ( na GABAA rec. ) – jako benzodiaz.

                                   ( ale nelze zde při intoxikacích použít flumazenil jako u benzodiaz.!!! )

                                    inhibuje schopnost glutamátu otevírat kanály spojené s NMDA-rec

                                   ( díky tomu dochází k ovlivnění kognitivních funkcí – učení, paměť )

                                   inhibice otevírání Ca2+ kanálů v neuronu ( inhibice uvolňování

                                   mediátoru v odpovědi na depolarizaci )

                                   + aktivace acetylcholinového rec. a 5-HT3 rec.

            b ) ovlivnění kardiovazkulárního systému – málo ( deprese kontrak.myok. nad 1g/l )

             c ) kůže – vazodilatace ( účinek ethanolu na cévy + deprese vazomotorického centra )

                           -zarudnutí,pocit tepla ( ale nadměrná ztráta tepla, může nastat podchlazení )

( pravidelné užívání malých dávek ethanolu ↑mírně HDL-cholesterol – prevence ateroskl. )

             d ) hladké svaly – relaxace hl.sv. díky acetaldehydu ( hl. mtbolit alkoholu ), relax.uteru

                                         ( dříve se ethanol používal k potlačení porodu )

            e ) TS – ethanol ↑: salivaci, žaludeční a pankreatickou sekreci ( narušení slizničních

                        bariér, riziko vzniku gastritidy a pankreatitidy, ethanol ↑erozivní působení

                        ASA v žaludku )

            f ) ledviny – útlumem sekrece ADH dojde k polyurii

 

terapeutické využití: externí – rozpouštědlo ( vehikulum v řadě lékových forem )

                                                   -kožní desinficiens ( desinfekce operačního pole )

                                               -léčba neuralgie ( aplikace do blízkosti ganglií, nervů )

                                               -kosmetické přípravky ( dehydratační, adstringenční účinky )

                                     systémové – použití při intoxikaci methanolem a etylenglykolem

absorbce:

-polární, rozpustný ve vodě i tucích, vstřebává se v žaludku/TS/colon/inhalací plicemi ( vstřebávání zpomaluje přítomnost potravy v žaludku )

-max. c v krvi za 30 minut, rychlá distribuce do všech tkání, DO: 0,5- 0,7 l/kg

-ženy při ↓dávce ↑ c než muži ( dáno menším množstvím celkové tělesné vody a nižší aktivitoualkoholdehydrogenázy v žaludku )

-minimální účinky při 10mmol/l, letální koncentrace 100mmol/l

-snadný průchod biomembránami, prostupuje přes placentu do KO plodu

-90% ethanolu se mtbolizuje ( oxiduje ), 5-10% vyloučeno nezměněně plícemi/močí ( test pro stanovení c alkoholu v krvi )

 

metabolismus:

-probíhá v játrech oxidací saturační kinetikou 0.řádu

-pokud absorbce ↑ - většina ethanolu do systémové cirkulace ( X pomalá absorbce – většina podlehne first-pass mtb ), rychlost oxidace ne nezávislá na c ethanolu v krvi ( 7-10g/hodinu = 1dl vína, 0,3dcl piva, 30ml destilátu )

1 ) dochází k přeměně ethanolu na acetaldehyd 3 možnými cestami:

a) cesta s alkoholdehydrogenázou: v bb.jater, mozku, varlatech, žaludku ( ↑hladina u mužů )

- enzym je Zn2+ dependentní, dochází k přenosu H+ a e- na NAD+ ( ten se tak redukuje na NADH), dostatek NAD+ je limitujícím faktorem oxidace, při nadměrné konzumaci dochází k hromadění NADH ( ten porušuje mtb )

-akutní léčba opilosti by mohla být v budoucnu léčena látkou regenerující NAD+!!!

b) systém MEOS ( = mikrosomální ethanol oxidující systém )

-oxidázy na hER jater.bb., systém se realizuje při saturaci a) ( deplece NAD+ )

-koenzymem je zde NADPH ( aktivita MEOS při opakovaném pití alkoholu stoupá )

c) katalázou zprostředkovaná oxidace ethanolu

-v peroxizomech za spoluúčasti H2O2

-c) a b) se podílejí na mtb ethanolu pouze z 25%

2) dochází k přeměně acetaldehydu na acetát:

- v játrech oxidací enzymem aldehyddehydrogenázou ( mitochodriální enzym )

-pokud acetaldehyd není dále metabolizován, přechází do cirkulace a vyvolává: zvracení, pocení, tachykardii, hyperventilaci ( toto lze navodit disulfiramem – inhibuje aldehyddehydrogenázu a používá se k léčbě alkoholiků )

-enzymy katalyzující přeměnu na acetát podléhají genetickému polymorfismu

3) přeměna acetátu na CO2 a vodu

 

lékové interakce:

-nebezpečí ethanolu + : látky tlumící CNS ( sedativa – hypnotika, anxiolytika, antikonvulziva,                                                                                  antidepresiva, opiáty, analgetika )        

                                      ↓schopnost u řízení motorového vozidla

                                       fenobarbital, warfarin, kortikosteroidy ( změny mtb )

                                       antiepileptikum phenytoin ( zesílený a zpomalený účinek )

                                       perorální antidiabetika ( kolísání hladiny glykémie )

 

 

abusus alkoholu:

-důsledkem vznik psychické a fyzické závislosti a rozvoj tolerance ( experimentálně vzniká za 1-3 týdny, dána tolerancí tkání k účinkům ethanolu + indukce mikrosomálních jaterních enzymů ), riziko vzniku závislosti se prudce ↑u užívání nad 1,8 l piva, 300 ml destilátu denně)

 

důsledky abusu:

nervový systém: ovlivnění GABA, NMDA a Ca2+ kanálů

                           rozvoj poruch psychiky ( ↓vnímání, ztráta paměti, patická depresivní nálada,

                           ↑neklid, hyperexcitabilita, epileptické záchvaly, alkoholová demence,

                           delirium tremens, paranoidní příznaky, zchudnutí duševního života )

alkoholická Korsakova psychóza = Wernickeho-Korsakovův sy = paralýza zevních svalů oka, ataxie, poruchy paměti a mentálních funkcí, poruchy oční motility

alkoholická periferní neuropatie = symetrické distální parestezie rukou a nohou

 

játra a TS: ↑poměr NADH/NAD+ ( vznik mtb poruch, ketoacidóza, steatóza )

                   acetaldehyd, nedostatek glutathionů a vitaminů ve vodě rozpustných ( vznik

                   jaterních dysfunkcí – alkoholická hepatitida, jaterní cirhóza )

                    indukce mikrosomálních enzymů a deplece glutathionu ( ca jater )

                  +častý vznik gastritidy, pankreatitidy, proteinové malnutrice

kardiovazkulární systém: dilatační kardiomyopatie, srdeční arytmie ( vznik při abstinenčním

                                            sy, dány abnormalitami c Mg2+, K+ ), ↑KT

                                           krev – sideroblastová a megaloblastová anemie, trombocytopenie,

                                                      inhibice migrace leukocytů do místa zánětu

endokrinní systém: hypoglykémie, ketoacidóza, porucha rovnováhy syntézy steroidů

                                  u mužů: gynekomastie, testikulární atrofie, impotence, sterilita

IS: ↑citlivost k infekci ( pneumonie, TBC ) – také díky nutričnímu deficitu, ztrátě m,soc.pod.

plod: může vzniknout tzv. fetální alkoholový sy = růstová postižení, psychomotorická a mentální retardace, hypotonie, mikrocephalus, kraniofaciální dysmorfie ( zploštělá tvář )

 

terapie:

-stupeň opilosti dle určení c alkoholu v krvi ( fyziologicky: 0,03-0,1 promile, 0,5-1promile = podnapilost, 1,0-2,0 = opilost, 2,0-3,0 = výrazná opilost, nad 3,0 promile = otrava alkoholem )

-léčba u somnolentních a komatózních pacientů: zajistit dýchání, krevní oběh a termoregulaci, předejít aspiraci zvratků, při hypoglykémii ( dát roztok glc, ethanol ji vyvolává)

,dehydratace ( roztok elektrolytů, ethanol vyvolává ), někdy hemodialýza

-při agresivitě podat i.v.clomethiazol ( pozor na útlum dechového centra, má sedat.účinek )

-terapie abstinenčního syndromu: vzniká po 8 hodinách po odnětí alkoholu : třes, úzkost, nespavost, nauzea, pocení ( 1-2týdny ), potom často rozvoj delirium tremens ( zmatenost, halucinace, agitovanost, tonicko-klonické konvulze )

-u akutní fáze použití benzodiazepinů ( tlumí příznaky z odnětí ), α-adrenergní agonista ( clonidin ), β-blokátor ( propanolol )

-zklidnění pacienta v deliriu thiaminem

-cíl léčby alkoholismu je trvalá abstinence ( dosaženo farmakoterapií, psychoterapií,režim )

farmakoterapie: má navodit reflex, že abusus je spojen s nepříjemnými pocity ( apomorfin,disulfiram + alkohol : zrudnutí, bolest hlavy, vomitus, hypotenze, pocení ,tachykardie )

chronický alkoholismus: naltrexon -  blokuje uvolnění DOP vyvolaného ethanolem

                                                         -↓touhu po ethanolu, oddaluje relaps

                                       acamprostat – zvyšuje inhibici GABA ( užíváním alkoholu oslaben )

                                                             -dosahuje udržení abstinence

-dobrá léčba oběma látkami alespoň 1 rok ( někdy použití SSRI )

-mezi další alkoholy patří také:

 methanol ( v těle přeměna alkoholdehydrogenázou na formaldehyd – reakcí s proteiny inhibuje enzymy Krebsova cyklu, v oku přeměňuje retinol na retinal – vzniká slepota při intoxikaci ), z formaldehydu – k.mravenčí ( vizuální poruchy, koma, křeče, acidóza )

léčba intoxikace: stanovení methanolu v krvi, podání ethanolu ( dosáhnout 1,5promile )

                             při c methanolu nad 0,5 g/l hemodialýza, podání bikarbonátu při acidóze

etylenglykol ( v chladících kapalinách a nemrznoucích směsí – fridex )

-metabolizován alkoholdehydrogenázou na aldehydy a oxaláty

-intoxikace: excitace a potom deprese CNS, acidóza, renální selhávání, alkoholový zápach z dechu ( léčba opět ethanolem )