Choď na obsah Choď na menu
 


50. CELKOVÁ ANESTETIKA

24. 6. 2010

CELKOVÁ ANESTEZIE = reverzibilní,  iatrogenně navozený útlum CNS s redukcí vnímání a

                                     reakcí na nocirecepční podněty ( navození  bezvědomí, amnézie,

                                     analgézie )

-s poklesem vnímání bolesti dochází k vyřažení reflexní aktivity a obranných pohybů a k vegetativnímu útlumu ( centrální sympatolytický účinek ), relaxace PPS ( inhibice motorické aktivity míchy )

-pro dosažení 1 komponenty anestezie použito 1 farmakum ( kombinovaná anestezie )

CA – lze jí dosáhnout farmakologicky, elektrickým proudem, hypnózou, chladem

      -farmakologická ( inhalační, nitrožilní, rektální )

stadia celkové anestezie

a)stadium I – somnolence, amnézie, bolest ztrácí emoční doprovod, vnímání somatické

                       bolesti zachováno

b)stadium II – bezvědomí ( nereaguje na oslovení ),vyřazen víčkový reflex, útlum kůry

                         a odbrždění podkoří ( stoupá reflexní aktivita ) – excitace, nepravidelné

                        dýchání, tachykardie, arytmie, stoupá KT,pocení, hypersekrece, mydriáza,

                        nystagmus, divergence bulbů, ↑svalového tonu, hypermotilita, odchod

                        moči/stolice

c)stadium III – somatická analgezie, útlum kůry a podkoří, svalová relaxace, vyřazený

                        kašlací reflex ( ideální pro operace!!! )

d)stadium IV – intoxikace, útlum mozkového kmene, zástava dechu, ztráta cévního tonu,

                        zástava srdeční činnosti

 

premedikace = specifická příprava pacienta na anestezii a operační výkon ( anxiolýza,

                         dosažení anterográdní amnézie, antikonvulzivní účinek, antipsychotický,

                         profylaxe anafylaxe, antiemetický účinek, antisalivační, analgézie, snížení

                        reflexní aktivity )

benzodiazepiny

-anxiolýza, sedace, amnézie ( redukce arytmií, hypotenze/hypertenze, vazovagální syn.)

-suprese hypothalamus-hypofýza-nadledviny ( útlum stresových hormonů )

( někdy u starších vznikne: neklid, agitovanost, dezorientace, logorhea )

KO:myastenia gravis ( mají centrálně svalově relaxační účinek )

-midazolam, diazepam, flunitrazepam, lorazepam

 

barbituráty

-profylaxe konvulzí u epileptiků ( v nízkých dávkách mohou i zesílit vnímání bolesti )

 

neuroleptika

-vzácně jako sedativa, profylaxe zvracení

KO: parkinsonismus, epilepsie

antihistaminika

-snižují riziko alergií, nevolnosti, zvracení, prevence aspirace

parasympatolytika

-redukce tvorby slin, brání vzniku reflexní bradykardie

α 2–adrenergní agonisté

-anxiolýza, sedace, analgézie, snižují tonus S ( ↓TF a KT ) – kardiovazkulární stabilita

opioidy

-polytraumata, u drogově závislých, NÚ: deprese dechu

 

INHALAČNÍ ANESTETIKA

= vyvolána zavedením anestetických plynů nebo par prchavých anestetik do DC a plic

-přestup přes alveolokapilární membránu do krve ( do těla a mozku ), po ukončení přívodu částečně vydýchávána plícemi, částečně metb v játrech a vylučovány ledvinami a žlučí

-úzká terapeutická šíře – nejnebezpečnější látky užívané v klinické praxi

ether ( = diathyleter )

=1.inhalační anestetikum, už se nepoužívá

 

anestetické plyny

oxid dusný

-rychlý nástup i odeznění anestezie, eliminace hlavně plícemi

užití: nosný plyn pro jiná anestetika ( snižuje jejich spotřebu )

         navození analgézie a sedace ( drobné operace )

xenon

-drahý, rychlý nástup i odeznění účinku, není metb ( nezatěžuje orgány )

užití: u rizikových kardiovazkulárních pacientů ( minimální vliv na krevní oběh )

          ileus u pacientů s poruchami ledvin/ jater, mikrorekonstrukční cévní operace

 

prchavá anestetika

-těkavé kapaliny, jejich páry zaváděny do dýchací směsi

halotan

-pro udržení anestezie, levný, nedráždivý

-vazodilateční účinky ( hypotenze ), snižuje srdeční výdej, zesiluje účinky perferních myorelaxancií, tokolytické, bronchodilatační

NÚ:maligní hypertermie hepatotoxický

isofluran

-bronchodilatace a respirační deprese, dráždivý ( ale výhodný anestetikum )

sevofluran

-příjemný pro pacienty ( voní ), nedráždivý, bronchodilatační efekt

desfluran

-vhodný pro ambulantní výkony ( rychlý nástup a odeznění účinku )

-vhodné kombinovat s opioidy, dráždivý

NITROŽILNÍ ANESTETIKA

-pro rychlý úvod do celkové inhalační anestezie,, pro krátké výkony

TIVA = metoda, pacient udržován v CA pouze i.v. anestetiky ( účinek za 1min )

barbituráty

-zesilují účinky GABA a tlumí tak činnost CNS

-thiopental, methohexital, thiamylal

-hypnotické, antikonvulzivní účinky, snižují nitrolební tlak a mtb mozku,  negativně inotropní účinek ( snižují KT ),

NÚ: dechová deprese, nekrózy v místě vpichu

KO:porfyrie

 

další látky

propofol

-úvod a udržování anestezie, užíván pro TIVA ( nekumuluje se v organismu )

etomidát

NÚ:myoklonické záškuby, nauzea a zvracení

ketamin

-antagonista NMDA-rec ( aspartátové ), ovlivnění adrenergní/SER/ACH mechanismy

-rychlá ztráta kontaktu s okolím, analgézie, amnézie

-nechtěné pohyby končetin, otevřené oči = disociativní anestezie

-při probuzení psychomimetické účinky

-jako 1.zvyšuje KT ( vhodný jako úvod do anestezie u šokových hypovolemických stavů )

-užití: analgézie na místě nehody, u dětí, při popáleninách

 

periferní myorelaxancia

-k navození svalové relaxacce při výkonech v břišní a ortopedické chirurgie

-nedepolarizující ( cisatracurium, vecuronium, rocuronium, mivacurium ) více

-depolarizující ( suxamethonium ) – při intubaci pacienta v kritickém stavu

 

analgetika

opioidy ( vazba na mí receptory – spinální/supraspinální/periferní analgézie

                                                      -dechová deprese, rigidita hrudníku, antitusikum

                                                     -mióza a vznik závislosti

                               kappa receptory – spinální analgézie, sedace, dysforie

                              delta receptory – stresem indukovaná analgézie, modifikace mí-rec )

morfin ( NÚ: uvolňuje histamin – pokles tlaku a bronchospazmus)

fentanyl – nejpoužívanější analgetikum při operačním výkonu ( Neuvolňuje histamin )

sufentanyl – analgosedace a užití při operacích

alfentanyl – ambulantní výkony

remifentanyl -užití u TIVA

buprenorfin, butorphanol, nalbufin– smíšený agonisto-antagonista

α2-adrenergní agonisté

-vazba na α2-receptory – anxiolýza, analgézie, sedace ( netlumí dýchání )

-navozují svalovou relaxaci, snižují TF a KT

užití: snížení spotřeby anestetik a analgetik

clonidin, dexmedetomidin – sedace pacientů na JIP

 

specifiční a nespecifiční antagonisté

=antidota ( tlumí NÚ anestetických kombinací )

naloxon – užití k odstranění opioidy indukované respirační a kardiovazkulární deprese

                  u sedace v pooperačním období

flumazenil – antagonista benzodiazepinů na GABAa rec.

neostigmin – inhibitor ACHE ( antagonizuje periferní myorelaxancia )

physostigmin – blokuje anticholinergní účinky ( při sedaci nebo neklidu po CA )

doxapram užití při dechové depresi po opioidech

dantrolen – inhibuje uvolnění Ca2+ ze sarkoplazmatického retikula

                  -terapie maligní hypertermie, maligní neuroleptický sy