Choď na obsah Choď na menu
 


58. OPIOIDNÍ ANALGETIKA A JEJICH ANTAGONISTÉ

24. 6. 2010

ANALGETIKA = léčiva snižující vnímání bolesti bez významného ovlivnění percepce jiných

                          podnětů

                       -schopna potlačit somatickou / viscerální bolest + psychickou složku bolesti

                        ( jsou toho schopna opioidní analgetika )

BOLEST = nepříjemný vjem provázený negativní psychickou a emoční složkou, s odezvou v

                oblasti motorické a vegetativní

                 ( akutní – informuje o poškození, chrání organismus X chronická – nemá fci,vysiluje)

-patří mezi omamné a psychotropní látky ( možnost vzniku drogové závislosti )!!!

opiáty = analgetika strukturně podobná morfinu

opioidy = endogenní a syntetické opioidní peptidy + exogenní opioidní analgetika

               -jejich účinek lze blokovat antagonisty ( naloxon )

morfin

-alkaloid šťávy z makovic ( = opium, tvoří asi jeho 10% )

 

endogenní opioidní peptidy

funkce: hormony, neurotransmittery, neuromodulátory

účinky: analgetické, ovlivňují psychické, vegetativní a endokrinní funkce

β – endorfin – vzniká z proopiomelanocortinu

dynorphiny – vzniká z prodynorphinu

enkefalinyvzniká z proenkefalinu

 

místo působení analgetik: periferní nocireceptory, zadní rohy míšní, mozkový kmen,

                                           periaqueduktální šedá hmota, thalamus, hypothalamo-limbická

                                           oblast, senzorická oblast mozkové kůry )

opioidní receptory: 3 typy – mí (µ ) receptory

                                              kappa (κ ) receptory

                                              delta (δ ) receptory

                                 -spřaženy s G-proteiny ( aktivací dojde k inhibici adenylátcyklázy a IC ↓

                                  cAMP, + vliv na iontové kanály – inhibice vstup Ca2+ - snížené uvolňov.

                                  neurotransmitterů na presynapt.části, postsynapticky ↑prostupnost pro

                                  K+ ( hyperpolarizace )

účinky opioidních analgetik:

-agonistické působení na mí (µ ) receptory!!!

( supraspinální analgézie, euforii, závislost, útlum dýchání, sedaci )

NÚ: GIT účinky ( snížení motility ), mióza, halucinace ( stimulací neopioidních sigma rec. )

-agonistické působení na kappa (κ ) receptory ( mírná analgézie, dysforie )

 

 

 

 

ROZDĚLENÍ OPIOIDNÍCH ANALGETIK

1 ) čistí opioidní agonisté ( mí – receptorů )

zástupci: morfin, pethidin, methadon, bezitramid, piritramid, oxycodon, fentanyl, alfentanyl, sufentanyl, remifentanyl, trefentanyl

- p.os  ( morfin 10-50% se vstřebá, buprenorfin nelze) nebo parenterálně ( lepší efekt )

-vychytání parenchymatózními orgány, svaly,  ( fentanyl/sufentanyl – lipofilní do CNS )

-metabolizována v játrech, vyloučena do moči

-přestupují do placenty ( mohou před porodem způsobit útlum dýchání novorozence )

účinky: CENTRÁLNÍ

analgetický ( hlavně na těžkou, stálou bolest ), euforie ( někdy dysforie ),sedace (

             se ↑dávky ospalost/hypnotikum/narkotikum ), útlum dechového centra ( ↓citl.

            pneumotaktického centra k tenzi CO2, při předávkování – může nastat smrt para-

            lýzou dechového centra ), antitusické účinky ( kodein ), nauzea/zvracení ( stimulací

            chemor.spouštěcí zóny area postrema ), mióza ( dráždění PS-ncl.oculomotorius )

            ↓diurézy ( zvýšené uvolňování ADH ), ↑c prolaktinu

            PERIFERNÍ

            GIT účinky ( zácpa, spazmogenní účinky ), URO účinky ( ↑tonus, retence moči ),

            ↓děloženího tonu ( zpomaluje porod ), CS ( vazodilatace, ortost.hypotenze – vypla-

            vením histaminu ), tlumí pohyb řasinek ( bronchy, vejcovody ), bronchokonstrikce

            (histamin, vyvolá astmatický záchvat ), svalová rigidita

: sedace, nauzea/zvracení, úporná zácpa, retence moči, útlum dýchání, drog.závislost

intoxikace: zpočátku – nevolnost, zčervenání, pocit tepla v obličeji, hučení v uších, apatie,

                                    hluboký spánek, povrchové dýchání

                   později – prohloubení spánku, kůže studená/cyanotická, tep rychlý, koma,

                                   zornice stále miotické

(trias – kóma, útlum dýchání, špendlíkové zornice = intoxikace opioidy )

terapie: i.v. naloxon, udržovat ventilaci, krevní oběh, tekutiny a elektrolyty

abstinenční sy: touha po dávce, neklid, deprese, nervozita, úzkost, slabost, mydriáza

                          slzení, sekrece z nosu, studený pot, husí kůže, bolesti svalů, průjmy,stenokar.

-někdy lze stav vyvolat podáním naloxonu nebo 2),3)

užití: plicní edém/astma cardiale ( užití efektu útlumu dechového centra )

-při silných bolestech pacienti tolerují i vyšší než terapeutické dávky bez NÚ

-v této skupině snadný vznik závislosti ( psychická i somatická )

codein

-středně účinný opioidní agonista, nepatří mezi omamné a psychotropní látky

-analgetikum, antitusikum

dihydrocodein

-derivát codeinu

dextropropoxyfen

 

 

2) parciální agonisté + smíšení agonisté – antagonisté

účinky: agonisté kappa (κ ) receptorů ( analgézie ), na mí receptory málo nebo vůbec

-méně NÚ ( vyšší dávky vyvolají nauzeu/zvracení, obstipaci ) , nižší riziko závislosti ( nepatří mezi omamné a psychotropní látky ), ale menší analgetický efekt

: sedace, dysforie, psychomimetické účinky ( divoké sny, halucinace )

-u závislosti na 1) může jejich podání vyvolat abstinenční příznaky

zástupci: buprenorphin, pentazocin, nalbuphin, butorphanol

 

3) atypické opioidy

zástupci: tramadol

-nízká afinita k mí receptorům + blokáda zpětného vychytávání NA/SER  (neopioidní mech.)

-málo NÚ ( nedělá zácpu, netlumí dýchací centrum ), malé riziko závislosti, možno podat p.os

-nejpoužívanější analgetikum

                tilidin

-patří mezi omamné a psychotropní látky

 

ANTAGONISTÉ OPIOIDNÍCH ANALGETIK

zástupci: naloxon ( pouze i.v. ), naltrexon

-anatagonizují účinky opioidních analgetik na všech 3 typech receptorů ( experimetálně zkoušení selektivních anatagonistů jednotlivých receptorů )

indikace: intoxikace opioidy, útlum dýchání ( díky opioidům ), ukončení neuroleptanalgézie,

                odstranění dechové deprese a obnovení vigility novorozenců ( matce byl před

                porodem podán opioid )

 

INDIKACE PODÁNÍ OPIOIDNÍCH ANALGETIK

-kruté bolesti známého původu, které nelze jinak tlumit ( IM, úrazy, embolie, astma car. )

( !!! pozor u: respiračního omezení, hypotenze, ↑intrakraniálního tlaku )

-možno podat parenterálně ( akutní bolest ), p.os ( chronická ), dávkovačem ( pacientem

řízená analgézie ), epidurální aplikace

-chronická bolest u nádorů: 1)podat neopioidní anal. + adjuvans

                                              2)slabé opioidy

                                              3)podání silných opioidů