Choď na obsah Choď na menu
 


88. PROTIVIROVÉ LÁTKY

25. 6. 2010

-zasahují od vstupu virionu do bb. přes replikaci v jádře k tvorbě nových virionů

-viry – nejmenší živé organismy ( složeny z pláště a NK – DNA/RNA )

chemoterapeutika proti virovým infekcím:

a)látky přímo inaktivující intaktní virus = virocidní

b)látky inhibující replikaci viru = antivirové ( nejvíce se používají )

                                                 -zábrana penetrace viru do bb., inhibice enzymů pro replikaci,

                                                  Inhibice translace virové mRNA

(u replikace – penetrace = absorbce na bb., vstup do bb., odpláštění viru

                     -replikace = syntéza mRNA, integrace do DNA hostitele

                     -vyplavení = sežazení virionů u membrány a vyplavení z bb. )

c)látky zvyšující nebo modifikující odpověď hostitele k infekci = imunomodulační

 

LÁTKY POUŽÍVANÉ PROTI HERPETICKÝM VIRŮM

-patří sem: HSV1, HSV2, VZV,EBV,CMV

aciclovir – akumulace pouze v bb.napadených virem, inhibice replikace virové DNA

                -častá rezistence u pacientů s AIDS ( dlouhodobé užívání )

                -proti virům + u herpetické keratitidy, závažné formy planých neštovic

valaciclovir

cidofovir –léčba CMV retinitidy, HSV rezistentní k acicloviru

docosanol – blokují vstup viru do hostitelské bb., proti HSV,CMV,viru chřipky,RSV

penciclovir – inhibice DNA-polymerázy

fomivirsen – proti CMV retinitidě

foscarnet – u CMV retinitidy a u rezistence ostatních virů k acicloviru/gancicloviru

                 -inhibitor reverzní transkriptázy a DNA-polymerázy

                 -nefrotoxický, mnoho NÚ, akumuluje se v kostech

ganciclovir – inhibice syntézy virové DNA, u CMV infekcí imunosuprimovaných a pacientů

                        po transplantacích, u HIV – CMV retinitidy

                    -teratogenní!!, GIT obtíže, CNS příznaky ( křeče a i kóma ), krevní poruchy

idoxuridin – cytotoxický ( nelze použít pro systémovou léčbu )

                   -pouze léčba HSV rohovky, víčka a spojivky

trifluridin – léčba HSV oka, chronické kožní ulcerace, keratitida  ( lokálně )

vidarabin – inhibuje DNA-polymerázu, léčba herpetické keratitidy, herpetické encephalitidy,

                    diseminované herpetické infekce u novorozenců, varicele

 

LÁTKY POUŽÍVANÉ PROTI VIRŮM CHŘIPKY

amantadin, rimantadin inhibují replikaci chřipky A ( podtypy H1N1,H2N2,H3N2 )

                                        -inhibují virový M2-protein ( kanál pro H+ ionty )

                                        -tím způsobí poruchu seřazení virionů u membrány

                                   -virová rezistence u 30% pacientů, použití v léčbě chřipky A

                                   -amantadin používán i v léčbě Parkinsonovy nemoci

                                   -více NÚ: hlavně amantadin ( arytmie, halucinace, suicidiální pokusy,

                                   Ortostatická hypotenze, srdeční selhání, křeče ), teratogenní!!

oseltamivir – antagonista neuraminidázy chřipky A/B, inhibuje tak šíření viru

zanamivir -kompetitivní antagonista virové neuraminidázy proti chřipce A,B, snižuje

                      průnik virů přes respirační skelet ( NÚ:bronchospazmus – KO u astmatu )

 

ANTIVIROVÉ LÁTKY A MEDIÁTORY IMUNITNÍ ODPOVĚDI

IMUNOGLOBULIN

-γ-globulin = frakce plazmy bohatá na protilátky ( IgG,IgM,IgA )

-pro pasivní imunizaci, není potřebná doba k tvrobě protilátek ( inhhibuje penetraci viru do bb. hostitele, stimuluje bb. IS ), ochrana trvá 2-3 týdny po pomalém i.v. podání

-léčba a prevence: CMV,HBV,RSV, VZV

NÚ:alergie, vyrážka, horečka, reakce v místě vpichu, aseptický meningeální sy

ribavirin

-nejasný mech.účinku, akumulace v erytrocytech

-léčba: novorozenci a kojenci se závažnou bronchiolitidou/pneumonií způsobenou RSV,

            V kombinaci s interferonem alfa u léčby HCV, tropické virové infekce, adenovirové

-NÚ:dýchací obtíže po podání aerosolu, vyrážka, anemie

         + interferon alfa ( nespavost, deprese, anémie, pankreatitida )

KO:gravidita, laktace, hemolytická anémie

lamivudin

léčba:HBV a HIV

-inhibuje HBV DNA-polymerázu a HIV reverzní transkriptázu

NÚ: horečka, nespavost, pankreatitida, průjmy, bolesti hlavy a břicha

palivizumab

-léčba RSV ( inhibuje jeho fúzi s hostitelskoku bb. )

-monoklonální protilátka

-léčba: u malých dětí, předčasně narozených s bronchopulmonální dysplázií, chronických plicních onemocnění ( brání infekci RSV )

INTERFERONY

-produkce je typickou odpovědí na virovou infekci

-účinky: antivirové ( INF alfa/beta ), antiproliferační, imunomodulační( INf gama )

            Indukují tvorbu zánětlivých cytokinů a bio oxidantů ( zvýrazňují IS odpověď )

INF α2a – HCV, hairy cell leukémie, Kaposhiho sarkom, chron.myeloidní meukémie

INF α2b – hairy cell leukémie, mal.melanom, folikulární lymfom, Kapos.sarkom, HBV,HCV

INF α3n – u condylomata acuminata

INF α noc 1

INF β1a , INF β1b – roztroušená skleróza

INF γ1b – maligní osteoporóza

NÚ: flu like symptomy, CNS sy, deprese, suicidální pokusy, GIT obtíže, snižují fertilitu, potraty, plicní a kardiovazkulární poruchy ( málo )

 

LÁTKY POUŽÍVANÉ PROTI HIV

HIV = retrovirus, způsobuje sy získané imunodeficience ( AIDS )

-HIV – 1  (častý ve světě ), HIV-2 ( v africe )

AIDS = chronické onemocnění, pacienti přežívají 8-10 let ( léky se snaží zpomalit

            Progresi onemocnění )

-virus infikuje CD4+ T-lymfocyty, mikrofágy a dendritické bb. ( CD4 povrchový antigen )

-snižuje se množsství CD4 bb. a tím je pacient vystaven vysokému riziku infekcí a malignit

a)inhibitory neukleosidové reverzní transkriptázy

-látky blokující replikaci HIV viru

NÚ: syndrom laktacidózy, hepatomegalii a jaterní steatóza

zidovudin

-kompetitivní inhibitor reverzní transkriptázy ( od roku 1987 používaná )

-prodlužuje přežívání a snižuje riziko sekundárních infekcí

-snižuje riziko přenosu z matky na plod

stavudin

-vyšší riziko laktacidózy, proti HIV 1/2

didanosin

-proti HIV1 /2 , HTLV 1, pozor při kombinaci se stavudinem ( NÚ )

lamivudin

-nejlépe tolerovaný ze skupiny, proti HIV 1 /2, HBV

abacavir

-léčba HIV -1, hypersenzitivní reakce u 5% pacientů

zalcitabin

-proti HIV 1/ 2, HBV, u 50% periferní neuropatie

b)inhibitory neukleotidové reverzní transkriptázy

tenofovir

-v kombinaci při léčbě HIV při rezistenci

-NÚ:lakacidóza, steatóza

 

c)inhibitory neneukleosidové reverzní transkriptázy

-indukují konformační změny mající za následek inaktivaci replikačních enzymů

-pouze proti HIV-1!!!

efavirenz

-jediný možno podávat 1x denně, teratogenní, mnoho LI ( metb CYP450 )

nevirapin

NÚ:hepatotoxicita, Stevens- Johnsonův sy = epidermální nekrolýza a alergie

-snižuje c ethynilestradiolu a methadonu ( HA a závislost )

delavirdin

d)inhibitory proteáz

-HIV-proteáza nezbytná pro vyplavení virionů z bb. ( to blokují )

-saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir, lopinavir